Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit het geheel van ambtsdragers binnen onze gemeente. Wij onderkennen drie ambten die hieronder nader omschreven zijn. De kerkenraad bestaat op dit moment uit 13 ambtsdragers en onze predikant. Wie de ambten vervullen kunt u onder aan deze pagina vinden.

Ambten in onze gemeente

Christus heeft, om Zijn gemeente te hoeden, te bewaren en (terug) te brengen tot wat haar in Hem geschonken is, de ambten ingesteld. De ambtsdragers vertegenwoordigen Christus in het midden van de gemeente. Van hieruit zijn zij zowel met gezag bekleed als tot grote verantwoordelijkheid geroepen. Anderzijds zijn de ambten ook de vertegenwoordiging van de gemeente. In dit hoofdstuk kunt u daar overlezen. Wat is het ambt? Welk dienstwerk doet een predikant, ouderling of diaken? Op deze vragen krijgt u een antwoord.

De predikant

In de Bijbel wordt de predikant omschreven als herder en leraar. Een predikant heeft dus twee taken, te weten: het leiden van de gemeente in Gods Woord en het leren van de gemeente uit Gods Woord. De predikant is geroepen tot de dienst van het Woord, van de sacramenten en van de gebeden in de erediensten. Hij ruimt voldoende tijd in voor studie en exegese van het Woord. Zijn verblijf in Gods Woord is van onschatbare waarde voor zijn arbeid in prediking en herderlijke zorg. Hiertoe behoort ook het benutten van de geldende regelingen voor studieverlof, waartoe de kerkenraad hem de ruimte en de mogelijkheden biedt. Vanuit het onderzoek van het Woord leidt hij de gemeente in haar geheel en gemeenteleden afzonderlijk in onderwijzing, vermaning, vertroosting en bestraffing, naar wat nodig is. Bovenal verkondigend de bekering tot God en de verzoening met Hem door het geloof in Jezus Christus. Hij weerlegt met het Woord dwalingen en valse leer met het oog op de rechte wandel van de gemeente. Wanneer de gemeente in een periode van vacant-zijn verkeerd, zal de kerkenraad proberen zo spoedig mogelijk een pastoraal werker vragen om bijstand in het pastoraat en het gemeenteleven.

De ouderling

De ouderling is geroepen tot het opzienersambt. Hij heeft, met de predikant, het opzicht over leer en leven van de gemeente. Hij is de predikant behulpzaam met goede raad, ziet toe dat alle dingen in de gemeente met orde geschieden en verleent pastorale zorg aan hen die raad en troost behoeven. Ook heeft hij de taak toe te zien op leer en leven van de predikant.

Er zijn in onze gemeente ouderlingen die in het bijzonder zijn aangewezen tot kerkrentmeester. Aan hen is boven dit alles toevertrouwd: - de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard, -het bijhouden van de registers van de gemeenteleden en van het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek.

De diaken

De diaken is geroepen tot het inzamelen, bewaren en uitdelen van de diaconale gelden/liefdegaven. Hij dient te onderscheiden waar nood is, en met een bewogen hart uitdeling te verzorgen. Hij gaat voor in het dienen, opdat de gehele gemeente haar roeping in dezen leert verstaan. Het dienen aan de tafel des HEEREN behoort ook tot zijn taak.

Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer in materiële zin van het kerkelijk leven in onze gemeente, uitgezonderd die taken die een diaconaal karakter hebben. Tot de taken behoren onder andere:

  • Inzameling van collecten, vrijwillige bijdragen en overige gaven;
  • Beheer van de financiën, begrotingen en jaarrekeningen van onze gemeente;
  • Beheer ledenadministratie van onze gemeente, inclusief de registers;
  • Beheer van de kerkelijke archieven;
  • Kerkgebouw, koster en organisten

Samenstelling kerkenraad

Momenteel telt onze kerkenraad de volgende leden:

Predikant:

Vacant

Ouderlingen:

A. van Slooten (Auke)
H. de Boer (Hessel)
W.W. Heijns (Wilco) - Scriba
K. de Vries (Klaas)
H.M. Bom (Hermar)
A.J. Baarssen (Arjan)
J. Post (Jan) - Jeugdouderling

Diakenen:

L.K. Visser (Lukas) - Voorzitter
J.J. de Ridder (Joos) - Penningmeester
J. Romkes (Jan)

Ouderling-kerkrentmeesters:

R.K. Bakker (Reinier Koert) - Voorzitter
A. Kramer (Bram) - Secretaris
J. Baarssen (Jan) - Penningmeester