Belijdenis Catechisatie

Op vrijdagavond zal er vanaf 19.15 uur belijdeniscatechisatie gegeven worden.

Ben je achttien jaar of ouder en heb je nog geen belijdenis gedaan, denk dan aan de woorden van Jozua:

‘En nu vreest den HEERE, en dient Hem in oprechtheid en in waarheid; en doet weg de goden, die uw vaders gediend hebben, aan gene zijde der rivier, en in Egypte; en dient den HEERE. Doch zo het kwaad is in uw ogen den HEERE te dienen, kiest u heden, wien gij dienen zult;’.

Jozua 24: 14, 15a

Over de belijdeniscatechesatie

De belijdeniscatechese aan degenen die zich voorbereiden op de openbare belijdenis des geloofs. Het afleggen daarvan stelt de kerkeraad als voorwaarde tot deelneming aan het Heilig Avondmaal alsook tot het verkiesbaar zijn als ambtsdrager. De belijdeniscatechisatie wordt door de predikant gegeven. Het streven is de openbare belijdenis te doen plaatsvinden tijdens Pasen. Uitnodigingen voor de belijdeniscatechese gaan uit naar de jongeren boven de 18 jaar. Zij die te kennen geven zich te willen voorbereiden op het doen van openbare belijdenis volgen een seizoen lang (soms meer) specifieke catechese met een verdiepend en verbredend karakter met name ten aanzien van persoonlijke levens- en geloofsvragen. Het gesprek hierover speelt een belangrijke rol hierin. In het voorjaar volgt een persoonlijk gesprek met de predikant waarin aan de orde komt of men daadwerkelijk wil overgaan tot het doen van belijdenis. Vlak voor de “belijdeniszondag” wordt dit voornemen aan de gemeente bekend gemaakt vanaf de kansel en in de kerkbode. Tevens heeft een delegatie van de kerkenraad op de laatste catechese-avond (aannemingsavond) de gelegenheid zich er van te vergewissen dat geen verhindering bestaat tot het laten doen van openbare belijdenis na vragen naar en over het persoonlijk geloof van de catechisanten. Op deze avond worden catechisanten aangenomen als belijdend lidmaat van de gemeente met alle rechten en plichten hierbij behorend.